Logotyp Patientskadenämnden

2000:08

Ögonoperation. Bristande information. Ersättning.

Bristande information? Skada ersatt på skadeståndsrättslig grund.

Fråga om omfattningen av läkares informationsskyldighet.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

Allmänna skadeståndsrättsliga regler

 

Ärendet gäller en 25-årig man med morbus Recklinghausen. Neurofibrom (svulst från nervernas bindväv) höger övre ögonlock med engagemang i ögonhålan (orbita). Patienten opererades år 1982 med partiell exstirpation (operativt avlägsnande) av neurofibrom högra övre ögonlocket. Man kunde då inte ta hela fibromet, som sträckte sig långt in i orbitavävnaden. I efterförloppet har han haft en ptos (nedfall av övre ögonlocket). Han kontrollerades regelbundet men remitterades till plastikkirurgisk klinik i januari 1994, då han var besvärad utseendemässigt samt hade problem med svullnad som skymde sikten då han tittade åt höger.

 

Datortomografi 1994-03-21 visade att det på höger sida fanns en förtjockning av ögonlocket. Man bedömde att det rörde sig om ett fibrom som engagerade höger övre ögonlock och orbita. Patienten uppsattes på väntelista för operation. Operationen, exstirpation och reinsertion av musculus levator palpebrae, utfördes 1996-02-01. PAD (mikroskopisk undersökning) visade neurofibrom utan malignitet. Preparatet innehöll även fragment av körtelstrukturer, som bedömdes var en del av tårkörtel.

 

1996-06-13 bedömdes ögonlockets ställning som tillfredsställande. Patienten angav dubbelseende vid blickriktning uppåt och till höger. Datortomografi har visat misstänkta sammanväxningar av temporalismuskeln och omgivande vävnader. 1996-08-23 noterades att patienten hade i det närmaste upphävd abduktion (rörlighet) av ögat samt att han var torr i ögat, vilket förklarades av att tårkörteln var skadad då fragment hade följt med i samband med avlägsnandet av fibromet.

 

1996-11-15 utfördes vid ögonkliniken en operation, revision och lösning av sammanväxningar. Muskeln löstes då så gott det var möjligt. Rörligheten blev bättre men dubbelseendet kvarstod.

 

PATIENTEN anmälde som patientskada försämrad rörlighet på ögat, dubbelseende samt försämrad syn till följd av förlorad tårproduktion efter den operation 1996, då man avlägsnade fibromet. Patienten angav, att han efter operationen hade drabbats av svåra besvär. Tårkörtelskadan medförde att ögat svider och smärtar ständigt. Han kan därför inte läsa, skriva eller se på TV. Han är arbetsoförmögen och socialt handikappad.

 

Han angav vidare att han inte fick den operation han ville ha. Han sökte för en kosmetisk operation av ögonlocket och blev inte informerad om vad läkaren tänkte utföra för operation och inte heller om riskerna. Läkaren gick på eget initiativ och utan godkännande längre än vad patienten avsåg och försökte ta bort en tumör, som hade varit oförändrad och inte givit besvär i tio år. Om han hade fått korrekt information hade han avböjt operation. Skadorna hade därför kunnat undvikas.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

En patient har inte rätt till ersättning från patientförsäkringen enbart av det skälet att informationen före behandlingen har varit bristfällig. Om och i vilken utsträckning patienten har informerats, saknar betydelse när rätten till ersättningen ska bedömas. Det är behandlingen och den anmälda komplikationen som är avgörande.

 

Vi har bedömt att operationen var medicinskt motiverad och utförd på riktigt sätt enligt vedertagen metod. De anmälda skadorna har inte kunnat undvikas genom ett annorlunda utförande av den valda operationsmetoden. Under sådana förhållanden är det inte en behandlingsskada i ersättningsbestämmelsernas mening.

 

Den sjukdom som patienten behandlades för kan inte anses vara av övergående art och om den hade lämnats obehandlad hade den medfört besvär. Den anmälda skadan har inte heller lett till så svår invaliditet som avses i § 2.2 i ersättningsbestämmelserna. Inte heller enligt denna ersättningsbestämmelse är det en behandlingsskada.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att rätt till ersättning förelåg på skadeståndsrättslig grund och gjorde följande bedömning:

 

Den frivilliga patientförsäkringen

 

Som PSR konstaterat var den valda operationen medicinskt motiverad och utförd på ett riktigt sätt. Det framgår varken av utlåtandet från docent AH av den 3 mars 1998 eller utredningen i övrigt om de anmälda skadorna i form av störd ögonmotorik och nedsatt tårproduktion hade kunnat undvikas genom ett annorlunda utförande av den valda operationsmetoden eller ej. Vid sådant förhållande föreligger inte någon ersättningsbar behandlingsskada enligt § 2.1 i tillämpliga villkor från 1995.

 

På de skäl som angetts av PSR är den anmälda skadan inte heller ersättningsbar enligt § 2.2.

 

Ersättning på skadeståndsrättslig grund

 

Enligt svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning uppställs vid medicinsk behandling långtgående krav med avseende på samråd med patienten. I princip krävs patientens samtycke till planerade åtgärder samt att information ges om de risker som kan vara förknippade med dessa.

 

Om en skada uppkommit vid behandling och skadan har samband med sådan bristande information som inneburit att patienten inte kunnat lämna ett preciserat samtycke till behandlingen kan skadeståndsskyldighet föreligga.

 

I förevarande fall har patienten drabbats av störd ögonmotorik och nedsatt tårproduktion på höger öga efter operationen den 1 februari 1996. Frågan är då först om patienten hade informerats om att det förelegat risk för en sådana skador.

 

Det framgår inte av utredningen att den behandlande läkaren muntligen eller på annat sätt informerat patienten om risken för de aktuella skadorna. Nämnden konstaterar vidare att läkaren i journalhandlingarna utelämnat väsentliga uppgifter om ingreppets omfattning. Av journalanteckning från plastikkirurgiska kliniken, daterad den 8 juli 1994, framgår endast att man skulle kunna göra en viss förkortning av den s.k. levatorn.

 

Anders Hedin framhåller i ovan nämnda utlåtande följande. ”Att radikalt ta bort tumören är omöjligt utan att omgivande strukturer skadas. Vid en operation måste önskemålet att ta bort så mycket som möjligt vägas mot risken för komplikationer.” En sådan riskavvägning borde enligt nämndens mening ha gjorts i samråd med patienten, men så har uppenbarligen inte skett. Patienten har således inte haft anledning att befara några allvarliga komplikationer. Nämnden anser därför att läkaren av oaktsamhet inte fullgjort sin informationsskyldighet angående risken för störd ögonmotorik och nedsatt tårproduktion. Detta innebär att patienten inte haft möjlighet att lämna ett preciserat samtycke till operationen den 1 februari 1996.

 

Frågan är då om läkarens försummelse att informera och inhämta samtycke haft sådant samband med skadan att skadeståndsskyldighet uppkommit. Vid denna bedömning måste man ta ställning till om aktuella skador skulle ha kunnat undvikas om adekvat information hade lämnats. Skulle patienten med andra ord ha avstått från aktuell operation om han blivit informerad om att det förelåg risk för att störd ögonmotorik och nedsatt tårproduktion skulle kunna uppkomma?

 

Patienten har uppgett att han inte skulle ha genomgått en så omfattande operation som det nu blev fråga om, om han fått vetskap om de risker för skador som förelegat. Med hänsyn till att operationen inte var nödvändig och att den blev mer omfattande än vad man kommit överens om samt till att det förelegat en risk för uppkomna skador, finner nämnden inte anledning att ifrågasätta patientens uppgift. Eftersom aktuella skador sannolikt inte skulle ha uppkommit vid ett mindre omfattande ingrepp får kausalsamband anses föreligga mellan den försumliga underlåtenheten att informera och inhämta samtycke och de uppkomna skadorna. Patienten är därför berättigad till ersättning på skadeståndsrättslig grund för störd ögonmotorik och nedsatt tårproduktion på höger öga.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 370/2000

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter