Logotyp Patientskadenämnden

2000:07

Ögonoperation. Bristande information. Ersättning.

Bristande information? Skada ersatt på skadeståndsrättslig grund.

Fråga om omfattningen av läkares informationsskyldighet.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

Allmänna skadeståndsrättsliga regler

 

Ärendet gäller en 28-årig man med hyperopi (översynthet).

 

Patienten kom till ögonklinik den 22 oktober 1996 och önskade slippa sitt glasögonberoende. Han opererades den 1 november 1996 med eximerlaser på vänster öga. Enligt tillgängliga handlingar skedde operationen komplikationsfritt. Vid återbesök den 4 december 1996 noterades sämre syn och s.k. haze (grumling av hornhinnan) grad 2. Patienten återkom den 18 augusti 1997. Synskärpan hade då ytterligare försämrats. Den 21 oktober 1997 kom patienten till ögonsjukhus, där man noterade en relativt stor ärrbildning. Omoperation gjordes den 17 december 1997. I mars 1999 fick patienten kontaktlins.

 

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) har tilldelat operatören en erinran på grund av att han av oaktsamhet inte fullgjort sina skyldigheter avseende information.

 

PATIENTEN anmälde att han före operationen inte fått någon information om risk för synförsämring. Hade han fått sådan information skulle han inte ha samtyckt till operationen. Patienten har också ifrågasatt om operationen utförts korrekt.

 

DET SKADEREGLERANDE FÖRSÄKRINGSBOLAGET (TryggHansa) avböjde ersättning och anförde beträffande informationsfrågan:

 

Frågor som rör information faller utanför patientförsäkringens åtagande. I detta fall har HSAN funnit att operatören av oaktsamhet inte fullgjort sina skyldigheter avseende information före operationen och han har tilldelats en erinran. Ärendet har därför även prövats enligt skadeståndsrättsliga regler. Även om informationen varit bristfällig så har det enligt vår mening inte förelegat sådan omfattande oaktsamhet att skadeståndsskyldighet uppkommit.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att rätt till ersättning förelåg på skadeståndsrättslig grund och gjorde följande bedömning:

 

Den frivilliga patientförsäkringen

 

Nämnden gör samma bedömning som TryggHansa och anser på de skäl försäkringsbolaget anfört att det inte föreligger någon ersättningsbar behandlingsskada enligt den frivilliga patientförsäkringens ersättningsbestämmelser (§§ 2.1, 2.2 och 2.3).

 

Ersättning på skadeståndsrättslig grund

 

Enligt svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning uppställs vid medicinsk behandling långtgående krav med avseende på samråd med patienten. I princip krävs patientens samtycke till planerade åtgärder samt att information ges om de risker som kan vara förknippade med dessa. Speciellt viktig får frågan om information och inhämtande av samtycke anses vara vid ingrepp där det inte föreligger någon egentlig medicinsk indikation. Det kan gälla kosmetiska operationer eller som i detta fall en behandling som avser ett från sjukvårdens synpunkt friskt organ men där patienten vill korrigera en översynthet för att slippa bära glasögon.

 

Om en skada uppkommit vid behandling och skadan har samband med sådan bristande information som inneburit att patienten inte kunnat lämna ett preciserat samtycke till behandlingen kan skadeståndsskyldighet föreligga.

 

I förevarande fall har patienten drabbats av en bestående synnedsättning på vänster öga efter laserbehandling. Frågan är då först om patienten hade informerats om att det förelegat risk för en sådan skada.

 

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd konstaterade i beslut den 17 maj 1999 med anledning av anmälan mot den behandlande läkaren att det inte framgick av utredningen att läkaren muntligen informerat patienten om risken för den aktuella komplikationen och att läkaren i sin skriftliga information hade utelämnat väsentliga uppgifter om riskerna för bestående funktionsnedsättning. Enligt ansvarsnämnden hade patienten därför inte haft anledning att tolka den skriftliga informationen på annat sätt än att laserbehandlingen i värsta fall inte kunde förbättra översyntheten och att han även i fortsättningen skulle få bära glasögon. Läkaren ansågs därför av oaktsamhet inte ha fullgjort sin skyldighet att informera om risken för bestående synnedsättning och ålades en erinran.

 

Patientskadenämnden delar Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds uppfattning att läkaren av oaktsamhet inte fullgjort sin informationsskyldighet. Detta innebär att patienten inte haft möjlighet att lämna ett preciserat samtycke till laserbehandlingen.

 

Frågan är då om läkarens försummelse att informera och inhämta samtycke haft sådant samband med skadan att skadeståndsskyldighet uppkommit. Vid denna bedömning måste man ta ställning till om synnedsättningen skulle ha kunnat undvikas om adekvat information hade lämnats. Skulle patienten med andra ord ha avstått från laserbehandlingen om han blivit informerad om att det förelåg risk för att en bestående synnedsättning skulle kunna uppkomma?

 

Patienten har uppgett att han inte skulle ha genomgått behandlingen om han fått vetskap om den risk för bestående skada som förelegat. Med hänsyn till att det varit fråga om en behandling som inte varit nödvändig och till att det förelegat en risk för en bestående synnedsättning, finner Patientskadenämnden inte anledning att ifrågasätta denna uppgift. Kausalsamband får därmed anses föreligga mellan den försumliga underlåtenheten att informera och inhämta samtycke och den uppkomna skadan. Patienten är därför berättigad till ersättning på skadeståndsrättslig grund för synnedsättningen på vänster öga.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 495/1999

 

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter