Logotyp Patientskadenämnden

2000:02

Struma/översträckning. Ersättning

Facitresonemang på utförande av vald metod. Ersättning. Skadan hade kunnat undvikas genom ett annat utförande av den tillämpade metoden.

TILLÄMPLIGA BESTÄMMELSER

 

§ 2.1 i 1995 års ersättningsbestämmelser. Numera 6 § första stycket 1 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 36-årig kvinna med högersidig struma.

 

Patienten opererades den 17 juni 1996 (hemithyroidectomi dx). Operationen och efterförloppet var enligt handlingarna utan anmärkning. Den 2 juli (15 dagar efter operationen) inkom patienten akut till sjukhuset eftersom hon kvällen innan känt smärta och obehag i nacken; detta var dock borta när hon vaknade på morgonen. Patienten fick senare på dagen stickningar och domningar i vänster ansiktshalva och svårigheter att äta. Hon kände sig också yr.

 

PATIENTEN anmälde som behandlingsskada att hon inom en vecka efter strumaoperationen fick en infarkt i hjärnan och blev delvis förlamad, fick sluddrigt tal, dubbelseende och känselbortfall i ansiktet. Efter MRT-utredning visar det sig att arteria vertebralis var skadad och var en embolikälla. Detta sattes i samband med att patienten låg vriden under strumaoperationen.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

För att man skall få ersättning från patientförsäkringen krävs att man i samband med vård eller behandling tillfogas en kroppsskada som hade kunnat undvikas. Ersättning lämnas också, om man får en felaktig behandling som leder till en kroppsskada. Däremot har man inte rätt till ersättning enbart av skälet att behandlingen inte leder till ett önskat resultat eller att det uppstår en komplikation. Försäkringen är således ingen garantiförsäkring på så sätt att ersättning lämnas endast av den anledningen att det tillstöter en komplikation. Vår bedömning är att struma i ett fall som detta endast kan behandlas med operation. Orsaken till operation är tumörmisstanke, att struman växer till som i patientens fall vilket kan ge andningsbesvär samt kosmetiska skäl. Den uppkomna komplikationen med trombotisering eller embolisering är oundvikliga men sällsynta komplikationer till kirurgi. Att skadan uppkommer kan inte förutses och kan därför inte heller undvikas. Det är inte sannolikt att skadan uppkommit till följd av läget på operationsbordet. Struman obehandlad var inte av övergående art. Den skulle, om man inte opererat, ha lett till allvarliga besvär. Struma av den typ patienten hade kan inte medicineras bort.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att ersättningsbar skada förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Enligt § 2.1 i de i ärendet aktuella ersättningsbestämmelserna från år 1995 förstås med behandlingsskada en skada eller annan komplikation av kroppslig art, som med övervägande sannolikhet uppkommit som en direkt följd av undersökning, behandling eller annan dylik åtgärd, och som utgör en sådan komplikation till en medicinskt motiverad åtgärd som kunnat undvikas.

 

Enligt nämndens mening är det övervägande sannolikt att det under strumaoperationen, som pågick under ca 2,5 timmar, uppstått en kärlskada i den högra vertebralisartären och att skadan beror på en översträckning av nacken. Denna översträckning har med övervägande sannolikhet orsakats av att patientens huvud starkt vinklats bakåt för att underlätta genomförandet av operationen. Nämnden anser det vidare sannolikt att det inom den skadade delen av vertebralisartären utvecklats en trombotisering och att det sekundärt skett en embolisering till basilarisartären. Bland annat den omständigheten att patientens cirkulationsstörning i hjärnstammen inte utvecklades förrän ca två veckor efter operationen talar för en sådan uppkomstmekanism. De blodundersökningar som har gjorts har inte heller kunnat påvisa att patienten företedde några koagulationsrubbningar, som predisponerar för trombosbildning.

 

Sammanfattningsvis anser alltså nämnden att patientens cirkulationsstörning i hjärnstammen med övervägande sannolikt uppkommit som en följd av strumaoperationen.

 

Nämnden har därefter att ta ställning till om den komplikation som uppkommit – cirkulationsstörningen i hjärnstammen – hade kunnat undvikas genom ett annorlunda utförande av den valda och vedertagna metoden. Enligt § 2.1 i ersättningsbestämmelserna har man vid detta ställningstagande att ta hänsyn till alla kända fakta, även sådana som har framkommit efter det att behandlingsåtgärden vidtogs. Nämnden anser därvid att strumaoperationen, med kunskap om alla i efterhand kända fakta, hade kunnat utföras genom en annan vinkling av patientens huvud så att cirkulationsstörningen hade undvikits. Enligt nämndens mening föreligger därför en ersättningsbar behandlingsskada.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 556/1999


På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter