Logotyp Patientskadenämnden

2000:01

Plexusskada vid förlossning. Facitbedömning avser mor och barn. Ersättning.

Facitresonemang på metodval. Plexusskada vid förlossning. Ersättning. Om ett planerat kejsarsnitt hade genomförts, skulle plexusskadan med övervägande sannolikhet kunnat undvikas. I fall som detta skall bedömningen avse såväl barnet som modern.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en pojke, född den 13 februari 1998, som vid födelsen drabbades av en högersidig plexusskada. Barnets födelsevikt var 5 310 g. Modern har ett barn tidigare som föddes 1994 efter en normal förlossning i vecka 38. Detta barn vägde 3 625 g.

 

Modern kom in till förlossningsavdelningen den 13 februari 1998 på grund av sammandragningar. En viktskattning av barnet var gjord den 10 februari 1998. Vikten hade uppskattats till 4 000 g. Man var medveten om att ultraljudsundersökning av stora barn ger mer osäkra resultat än annars. Förlossningen framskred normalt. Man hade ett värkförstärkande dropp. I samband med att huvudet framföddes gavs extra värkförstärkande dropp med tanke på viktskattningen. På grund av att axlarna bjöd motstånd anlades kraftig yttre press.

 

Efter förlossningen upptäcktes att pojkens högra arm var slapp. Han remitterades till barnhabiliteringen där en högersidig plexus brachialis skada motsvarande nerverna C5–C6 konstaterades. Barnet hade en klar atrofi av skulderpartiet, deltoides och överarmens muskler, speciellt muskulus biceps.

 

FÖRÄLDRARNA anmälde att barnet skadades vid förlossningen. De ansåg att det fanns flera indikationer på att det var ett stort barn. Man borde ha tagit större notis om den lilla viktuppgång som noterades under perioden 21 januari–10 februari 1998, 75 g på tre veckor trots att magen blivit större.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med stöd av 6 § första stycket 1 och ansåg att handläggningen av förlossningen har skett på ett riktigt sätt och med vedertagen metod. Den anmälda högersidiga plexusskadan har inte gått att undvika, vare sig genom ett annorlunda utförande av den valda metoden eller genom en annan tillgänglig metod som hade tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att ersättningsbar skada förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Enligt 6 § första stycket 1 patientskadelagen lämnas ersättning för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd, under förutsättning att skadan kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande, som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt.

 

Nämnden anser att den medicinska handläggningen av förlossningen har skett på ett korrekt sätt enligt vedertagna behandlingsprinciper. Med övervägande sannolikhet har plexusskadan orsakats i samband med att barnets axlar bjöd motstånd vid framfödandet och en kraftig press anlades. I den uppkomna situationen var skadan oundviklig och ingenting talar för annat än att förlossningen genomfördes på ett riktigt sätt. Skadan har således inte kunnat undvikas genom ett annat utförande av det valda förfarandet.

 

Frågan är då om skadan kunnat undvikas genom val av ett annat tillgängligt förfarande, som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt. Denna bedömning skall ske med utgångspunkt från den faktiska kunskapen vid skaderegleringstillfället om patientens konstitution och hälsotillstånd vid behandlingstillfället. I fall som detta skall bedömningen avse såväl barnet som modern.

 

Det alternativa förfarande som kunnat komma i fråga hade varit att som förlossningsmetod välja kejsarsnitt. I jämförelse med en normal förlossning är det nämndens uppfattning att ett kejsarsnitt generellt sett medför en större risk för skada på såväl moder som barn. Eftersom det vid höga födelsevikter föreligger en ökad komplikationsfrekvens, måste man dock om barnet är stort, över 5 000 gram, vid valet av förlossningsmetod noga väga in att stora barn löper en avsevärd risk att drabbas av skador vid vaginal förlossning. Inte minst finns det risk för att en vaginal förlossning kompliceras av en skulderdystoci, vilket medför att barnet inte kan framfödas spontant. Vid vaginal förlossning av stora barn får man inte heller sällan skador även på modern.

 

Det saknas säkra mätmetoder i den prenatala diagnostiken för att fastställa om ett foster är överviktigt eller inte. I det aktuella fallet var barnet vid födseln 56 cm långt och vägde 5 310 gram. Det fanns före födseln flera tecken på att barnet var överviktigt. Barnet var överburet och det så kallade symfys-fundusmåttet var i överkant. Vidare hade ultraljudsundersökningen tre dagar före förlossningen indikerat att barnet var stort. Detta innebär att ett planerat kejsarsnitt hade varit ett realistiskt alternativ till en vaginal förlossning vid valet av förlossningsmetod, även om förhållandena vid tidpunkten för val av förlossningsmetod var sådana att det inte kan riktas någon kritik mot att man i detta fall valde vaginal förlossning.

 

Om ett planerat kejsarsnitt hade genomförts, skulle plexusskadan med övervägande sannolikhet kunnat undvikas. Vid en prövning i efterhand av metodvalet anser nämnden att vårdbehovet hade tillgodosetts på ett mindre riskfyllt sätt om förlossningen genomförts med denna förlossningsmetod. Den uppkomna skadan är således en ersättningsbar patientskada.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 123/2000

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter