Logotyp Patientskadenämnden

1999:08

Preoperativ tvättning är hälso- och sjukvård. Legionella. Sannolikt överfört.

Infektionsskada. Legionellainfektion.

1. Bevisfråga. Har infektionen överförts i samband med vård, behandling eller liknande åtgärd?

2. Är preoperativ tvättning att betrakta som vård, behandling eller liknande åtgärd?

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 4 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 82-årig kvinna som var inlagd på ortopedkliniken, Akademiska sjukhuset i september 1997 för planerad operation med knäplastik p.g.a. gonarthros. Patienten avled den 28 september 1997 i en legionellainfektion.

 

Patientens dödsbo anmälde fallet till patientförsäkringen och ansåg att legionellasmittan tillförts under vård och behandling, eftersom patienten beordrades duscha och tvätta sig med Hibiscrub, två gånger, kvällen före operationen.

 

Patienten kom in till ortopedkliniken den 8 september 1997 via väntelista för protesoperation i vänster knä. Hon duschade och tvättade sig med Hibiscrub vid två tillfällen på kvällen den 8:e. Operationen utfördes dagen därpå den 9:e september. Efter operationen har patienten, enligt handlingarna varit i tvättrummet för den dagliga hygienen. Patienten gick hem den 16 sept. Den 23 september kom patienten till medicinkliniken p.g.a. dyspné (andnöd) och orkeslöshet. Laboratorieprover visade antikroppar mot legionella. Patienten blev allt sämre och hon avled den 28 september.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

En grundläggande förutsättning för patientskadeersättning är att en patientskada uppkommit i samband med hälso- och sjukvård (3 och 5 §§ patientskadelagen). Infektion som orsakats av smitta som överförts i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd ersätts under vissa förutsättningar (6 § första stycket 4 patientskadelagen). Av utredningen framgår att legionellasmittan spridits via sjukhusets vattenledningssystem. Vi anser att den smitta som gav upphov till legionellainfektionen inte överfördes i samband med någon vårdåtgärd i den mening som avses i patientskadelagen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN ansåg att ersättningsbar patientskada förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Patientskadelagen gäller endast skador som har uppkommit i samband med hälso- och sjukvård i Sverige. Med hälso- och sjukvård avses här åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.

 

Av utredningen i ärendet framgår att patienten skulle genomgå en knäoperation (knäplastik) och att hon kvällen innan operationen vid två tillfällen duschade och tvättade sig med Hibiscrub, som är ett desinficerande medel. Det framgår vidare att hon efter operationen, som ägde rum 1997-09-09, varit i sjukhusets tvättrum för sin dagliga hygien. Patienten skrevs ut från sjukhuset 1997-09-16. Sju dagar senare återkom hon till sjukhuset. Hon hade då andnöd och var orkeslös. Det konstaterades att hon hade antikroppar mot legionella. Patienten avled senare, 1997-09-28, till följd av legionellainfektionen.

 

Huvudfrågan för bedömningen är vid vilken tidpunkt infektionen överförts. Enligt nämndens bedömning kan smittan antingen ha överförts vid duschningen inför operationen eller efter operationen i samband med att hon vistats i tvättrummet för sin dagliga hygien. De bakterier som det är fråga om här sprids vanligen med mycket små vattendroppar via exempelvis duschmunstycken. Bakterierna överförs genom inandning. Nämnden menar därför att expositionen för bakterierna har varit betydligt större i samband med duschningen före operationen, än i samband med patientens dagliga hygien efter operationen. Med hänsyn härtill är det enligt nämndens mening övervägande sannolikt att infektionen överförts i samband med duschningen före operationen.

 

Preoperativ tvättning är en mycket viktig del av behandlingen vid knäplastik. Duschning och tvättning med Hibiscrub torde närmast vara en förutsättning för att genomföra denna typ av operation. Mot bakgrund härav anser nämnden att överföringen av smittämnet skett i samband med vård, behandling eller liknande åtgärd. Skadan faller då in under begreppet hälso- och sjukvård.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 24/1999

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter