Logotyp Patientskadenämnden

1999:01

Patienten avböjt av ekonomiska skäl. Plastikkirurgi. Ej ersättning.

Facitresonemang på metodval. Ej ersättning. Annat tillgängligt förfarande fanns inte i det aktuella fallet, eftersom patienten förklarat sig inte acceptera den alternativt tillgängliga metoden.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 patientskadelagen (1996:799)

 

En 66-årig kvinna genomgick den 10 maj 1977 en estetisk ögonlocksoperation. Hon hade tidigare, år 1978, genomgått ansiktslyftning och ögonlocksplastik. Den 17 mars 1997 vände hon sig till plastikkirurg. Enligt journalen önskade hon åter övre ögonlocksplastik därför att ögonlocken kändes tunga. Hon informerades då om att övre ögonlocksplastik knappast skulle göra så stor skillnad utan att ögonbrynen egentligen behövde lyftas. Patienten ansåg emellertid att en sådan operation var för dyr. Vid återbesök den 5 maj 1997 informerades patienten om att ärren efter den tidigare operationen låg högt och att endast ett begränsat ingrepp kunde göras. Patienten ville ha övre ögonlocksplastik.

 

Vid operationen den 10 maj 1997 åtgärdades de övre ögonlocken. Efter avslutad suturering noterades att ögonspringan inte kunde slutas helt. Man gjorde därför ett mindre ingrepp på undre ögonlocken för att försnäva ögonspringan.

 

Den 23 november 1998 genomgick patienten operation hos en annan läkare. På grund av lågtstående ögonlock gjordes en förkortning av båda ögonlockskanterna. Vid undersökning hos ögonläkare den 2 februari 1999 noterades att patienten hade en tämligen vid ögonspringa på höger öga. När hon blundade kvarstod en diastas på omkring 2 mm, men när hon knep ihop ögonlocken täcktes ögonspringan.

 

PATIENTEN anmälde som patientskada att hon efter operationen den 10 maj inte kan sluta ögonlocken och därmed har svullnad, tårtillförsel och värk samt att ögonen är asymmetriska. Hon har framhållit att hon inte enträget bett om övre ögonlocksplastik. Hon hade rådfrågat operatören och han hade tyckt att hon skulle genomgå en sådan. Hon har bekräftat att den av operatören föreslagna operationen med brynlyft skulle blivit för dyr. Hon har vidare uppgett att hon inte blivit bättre efter den korrigerande operationen i november 1998.

 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET (TryggHansa) har avböjt att betala ersättning med följande motivering: ”Enligt vår bedömning har den anmälda skadan inte kunnat undvikas genom ett annorlunda utförande av den valda behandlingsmetoden. Att man i efterhand kan säga att ett brynlyft, som patienten av ekonomiska skäl avstod från, hade varit ett bättre alternativ berättigar inte till patientskadeersättning.”

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade bolagets uppfattning att ersättningsbar patientskada inte förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Enligt 6 § första stycket 1 patientskadelagen lämnas ersättning för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd, under förutsättning att skadan kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande, som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt.

 

Vid en prövning av patientens rätt till ersättning enligt ovan nämnda lagrum skall nämnden således först ta ställning till om den anmälda skadan kunnat undvikas genom ett annat utförande av det valda förfarandet. Nämnden anser att operationen med övre ögonlocksplastik den 10 maj 1997 utfördes på ett riktigt sätt och att det med den valda operationsmetoden inte gick att undvika att operationen medförde en slutningsdefekt. Den anmälda skadan hade således inte kunnat undvikas genom ett annat utförande av det valda förfarandet.

 

Nämnden har då att ta ställning till om skadan kunnat undvikas genom val av ett annat tillgängligt förfarande, som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt. Av utredningen i ärendet framgår att den privatpraktiserande plastikkirurgen, i den diskussion med patienten som föregick operationen, föreslog s.k. pannlyft (eller brynlyft) som den lämpligaste metoden för att uppnå önskat resultat. Denna operation ansåg patienten bli alltför dyr och behandlande läkare och patient överenskom därför i stället att operation med övre ögonlocksplastik skulle utföras. Enligt försäkringsbolagets rådgivande specialistläkare hade, vid en bedömning i efterhand, den initialt föreslagna metoden (pannlyft) varit en bättre behandling medan den tillämpade operationsmetoden med övre ögonlocksplastik var olämplig eftersom den ledde till en försämrad ögonlocksslutning orsakad av korthet i de undre locken. Att det förhöll sig på det sättet doldes emellertid före ingreppet av det relativa hudöverskottet på de övre locken. Med den kunskap som förelåg vid behandlingstillfället var det därför en vedertagen behandling att välja övre ögonlocksplastik. Vid en bedömning i efterhand anser nämnden emellertid att operationsmetoden med s.k. pannlyft skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt. För att patientskadeersättning skall kunna lämnas krävs därutöver också att det alternativa förfarandet fanns tillgängligt. I detta fall hade patienten inte accepterat operationsmetoden med pannlyft. Denna metod var därför inte möjlig att använda och kan därför inte anses utgöra ett sådant annat tillgängligt förfarande som avses i lagen. Med hänsyn till detta och vad som i övrigt anförts ovan föreligger inte någon ersättningsbar patientskada.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 174/1999

 

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter