Logotyp Patientskadenämnden

1998:08

Trigeminusneuralgi/Glycerolblockad. Ej ersättning.

1. Facitresonemang på metodval.

2. Läkemedelsbiverkan inte ersättningsbar.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 och 7 § 2 patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 84-årig kvinna med trigeminus neuralgi (smärta i utbredningsområdet i ansiktet för nervus trigeminus) på höger sida. Farmakologisk terapi blev resultatlös och därför utförde man en s.k. ganglion gasseri blockad med Glycerol. Efter behandlingen blev patienten smärtfri men hon drabbades av en sensibilitetspåverkan i nervens utbredningsområde. Detta medförde att hornhinnans sensibilitet försvann, vilket i sin tur ledde till sår på hornhinnan i höger öga. Patienten har drabbats av en allvarlig synnedsättning och kan bara skilja mellan ljus och mörker.

 

Patienten ansåg att den svåra skada hon drabbats av måste anses som en patientskada.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

Vi har bedömt att behandlingen var medicinskt motiverad och utfördes med vedertagen metod. Man deponerade 0,27 ml Glycerol, vilket helt överensstämmer med den rekommenderade volymen. Man kan inte med användandet av någon särskild teknik eller på annat sätt undvika att det uppkommer en känselstörning i det enskilda fallet. – Trigeminusneuralgi kan behandlas med s.k. microvasculär dekompression, men detta är ett relativt stort kirurgiskt ingrepp som inte rekommenderas till patienter över 70 år. Vi har bedömt att någon annan behandlingsmetod ej hade tillgodosett vårdbehovet på ett totalt sett mindre riskfyllt sätt.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade PSR:s uppfattning att ersättningsbar behandlingsskada inte förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Enligt 6 § första stycket 1 patientskadelagen lämnas ersättning för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd, under förutsättning att skadan kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande, som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt.

 

Nämnden, som anser att synförlusten på det högra ögat med övervägande sannolikhet uppkommit i samband med blockaden mot nervens ganglion, delar bolagets bedömning att skadan inte gått att undvika genom ett annat utförande av den valda behandlingen.

 

Nämnden har sedan att pröva om skadan kunnat undvikas genom ett annat tillgängligt förfarande, d.v.s. med en alternativ behandlingsmetod. För att skadan skall ge rätt till ersättning krävs dock att den alternativa behandlingsmetoden dels tillgodoser patientens vårdbehov dels, dels ger en totalt sett lägre risknivå samt vidare var tillgänglig vid behandlingstillfället.

 

I princip fanns tre alternativa metoder tillgängliga vid behandlingen av patientens trigeminusneuralgi, farmakologisk behandling, behandling riktad mot nervens ganglion samt mikrokirurgi. Farmakologisk behandling hade redan prövats men inte lett fram till önskvärt resultat. Behandling riktad mot nervens ganglion kan ges antingen i form av glycerolblockad, som användes i detta fall, eller genom s.k. termokoagulation. Vid termokoagulation kan dock samma slag av komplikationer uppkomma som vid glycerolblockad, vilket innebär att man inte kan hävda att termokoagulation skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt. Vad sedan gäller frågan om den tredje alternativa behandlingsmetoden, mikrokirurgi, delar nämnden PSR:s bedömning att inte heller det skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt. Det föreligger därför inte rätt till patientskadeersättning.

 

Nämnden konstaterar att i det fall skadan orsakats av den använda injektionsvätskan som sådan och denna är att betrakta som läkemedel är en sådan skada undantagen från rätten till patientskadeersättning enligt 7 § 2 patientskadelagen om läkemedlet förordnats och lämnats ut enligt gällande föreskrifter och anvisningar. Injektionsvätskan har i detta fall använts på riktig indikation och med korrekt dosering. Någon kritik kan således inte riktas mot användandet av läkemedlet. Patientens rätt till ersättning kan i stället prövas enligt läkemedelsförsäkringens ersättningsbestämmelser.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 157/1998

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter