Logotyp Patientskadenämnden

1998:06

Kranskärlsröntgen. Ej ersättning

Infektionsskada. Omständigheterna i ärendet är sådana att patienten skäligen bör tåla infektionen utan rätt till ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 och 4 samt tredje stycket patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet avser en 63-årig man som drabbats av hjärtinfarkt såväl i mars som i april 1997. Han lades in på sjukhus den 1 april 1997. I efterförloppet utvecklade han svikt med lungödem och förmaksflimmer. Han skrevs ut till hemmet den 14 april i avvaktan på fortsatt utredning. Han genomgick kranskärlsröntgen den 29 april 1997. Undersökningen resulterade i beslut om bypassoperation inom en månad. Den 1 maj lades han emellertid in på sjukhus på grund av hög feber, frossa och smärtor under vänster skulderblad. Utredningen visade blodförgiftning. Han utvecklade septisk chock och vårdades i respirator på grund av syresättningsproblem. Patienten vårdades på sjukhus i väntan på bypassoperation. Resultatet av operationen blev gott och vid återbesök den 30 juli hade han förbättrad arbetsförmåga och inga centrala bröstsmärtor. Han fick fortsätta med antibiotikabehandling efter operationen till den 30 juli, då medicinen sattes ut. Infektionsproverna var då utan anmärkning.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avböjde ersättning med följande motivering:

 

Patientskadelagen anger vilka situationer som kan ge rätt till ersättning för skador i samband med vård och behandling. En förutsättning för att ersättning ska kunna lämnas för en infektion är att smittämnet har överförts i samband med någon vårdåtgärd. Lagen anger vidare att ersättning inte kan lämnas i de fall omständigheterna varit sådana att infektionen skäligen måste tålas. Hänsyn ska därvid tas till arten och svårhetsgraden av den sjukdom för vilken behandling skett, patientens hälsotillstånd i övrigt samt möjligheterna att förutse infektionen. – Vi har bedömt att infektionen med övervägande sannolikhet är tillförd i samband med kranskärlsröntgen. Infektionen bedöms ej vara förutsebar. Patienten led av en allvarlig hjärtsjukdom. Följderna av infektionen var svåra under en begränsad tid och medförde tre månaders antibiotikabehandling. Hjärtoperationen kunde utföras som planerat inom en månad efter kranskärlsröntgen. Efter skälighetsbedömning har vi funnit att infektionen skäligen måste tålas. – Vi har också prövat om ersättning kan lämnas enligt 6 § första stycket 1 patientskadelagen. Det var medicinskt motiverat att utföra kranskärlsröntgen inför ställningstagande till operation. Man har använt en vedertagen undersökningsmetod. Vid undersökningen använder man sterila katetrar. Det finns trots detta risk för infektion, då bakterier kan föras med katetern från omgivande luft eller hud. En uppkommen infektion går inte att undvika i det enskilda fallet genom ett annorlunda utförande av undersökningen. Det fanns inte heller någon annan metod än kranskärlsröntgen som hade tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt.

 

Patienten ansåg att infektionen sannolikt uppkommit till följd av att katetern, som fördes in i ljumsken, inte var helt steril. Han ansåg att personskaderegleringsbolagets beskrivning av händelseförloppet vid blodförgiftningen är totalt felaktig.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN kom till samma slutsats som PSR med följande motivering:

 

Samband har ansetts föreligga mellan den kranskärlsröntgen som utfördes den 29 april 1997 och den anmälda infektionen. Rätt till ersättning föreligger då om inte omständigheterna är sådana att infektionen skäligen måste tålas. Vid denna skälighetsbedömning skall enligt 6 § tredje stycket patientskadelagen beaktas bl.a. arten och svårhetsgraden av grundskadan och möjligheten att förutse infektionen.

 

Den ursprungliga hjärtsjukdomen är i detta fall enligt nämndens mening av allvarligare art än infektionen. Vid aktuell tidpunkt hade patienten haft två hjärtinfarkter tätt inpå varandra och han visade tecken på hjärtsvikt. Undersökningen i april 1997 var därför absolut nödvändig för att man skulle kunna utreda och sedan behandla patientens kranskärlssjukdom. Röntgenundersökningen påvisade trekärlssjuka. Infektionen som uppkom i samband med undersökningen yttrade sig som en blodförgiftning, vilket är en allvarlig komplikation som i detta fall innebar intensivvårdsbehandling under det akuta infektionsförloppet. Infektionen kunde dock framgångsrikt behandlas och den planerade hjärtoperationen kunde genomföras som planerat den 26 maj 1997, d.v.s. inom en månad från det att infektionen uppkom. Vid operationstillfället får infektionen således anses ha varit väl under kontroll. Infektionen har inte gett några kvarstående besvär och har uppenbarligen inte äventyrat utgången av operationen som blev lyckad.

 

Utredningen i ärendet ger inga belägg för att man skulle ha använt osteril kateter vid röntgenundersökningen. Risk för infektion föreligger dock i princip alltid vid medicinska ingrepp. Det är således en risk som man alltid får räkna med och en komplikation som man i det enskilda fallet som regel inte kan förebygga eller förhindra genom ett annat utförande av behandlingen. I detta fall har infektionsrisken dock varit ringa och infektionen har varit svår att förutse. Infektionen får emellertid anses ha varit av mindre svår karaktär än den mycket allvarliga hjärtsjukdomen och den har enligt nämndens bedömning inte påverkat utgången av hjärtoperationen. Enligt den skälighetsbedömning som skall göras bör patienten därför tåla infektionen utan rätt till ersättning, även om infektionens följder under det akuta skedet måste betecknas som svåra. Ersättningsbar patientskada föreligger således inte.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 210/1998

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter