Logotyp Patientskadenämnden

1998:04

Fotledsfraktur. Ej ersättning.

Infektionsskada. Omständigheterna i ärendet är sådana att patienten skäligen bör tåla infektionen utan rätt till ersättning.

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 4 och tredje stycket patientskadelagen (1996:799)

 

Ärendet gäller en 42-årig man som den 15 mars 1997 ådragit sig en högersidig fotledsfraktur. Röntgen visade en fraktur i den yttre fotknölen med syndemosskada (skada i bindvävsfog mellan bendelar). Han opererades påföljande dag med två skruvar i vadbenet och syndemosen fixerades med en skruv. Han gipsades och kunde skrivas ut den 18 mars. Vid omgipsning den 3 april uppmärksammades sårläkningsproblem och växt av staphylococker. Heracillin sattes in och vid återbesök den 17 juni hade såret grundat upp sig och var klart mycket mindre. Patienten var sjukskriven till den 15 juli.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) avvisade patientens krav med följande motivering: En förutsättning för att ersättning skall kunna lämnas för en infektion är att smittan överförts i samband med en vårdåtgärd. – Rätt till ersättning är dock utesluten i de fall omständigheterna är sådana att infektionen skäligen måste tålas. Hänsyn skall därvid tas till arten och svårhetsgraden av den sjukdom eller skada som åtgärden avsett, patientens hälsotillstånd i övrigt samt till möjligheten att förutse infektionen. – När det gäller arten och svårhetsgraden av den sjukdom eller skada som åtgärden avsett är grundprincipen att ju allvarligare grundsjukdomen är, desto större komplikationer får patienten tåla utan att ersättning kan lämnas. – Efter samråd med medicinskt sakkunnig har vi funnit att smittämne överförts vid vård och behandling av fotledsfraktur. Infektionen var inte förutsebar. Om patientens skada inte hade opererats hade den medicinska invaliditetsgraden uppgått till cirka 20 %. Infektionen har varit av lindrig art då densamma var läkt 1997-07-15. – Vid en samlad bedömning har vi funnit att omständigheterna kring den uppkomna infektionen inte varit sådana att patienten kan omfattas av eller erhålla ersättning enligt patientskadelagen.

 

Patienten ansåg att han inte kunde godta skälen för PSR:s beslut och anförde att såret var läkt först den 15 augusti 1997 och att det inneburit fem månaders pina med diarré och ständiga återbesök.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN kom till samma slutsats som PSR med följande motivering:

 

Samband har ansetts föreligga mellan fotledsoperationen i mars 1997 och den anmälda infektionen. Rätt till ersättning föreligger då om inte omständigheterna är sådana att infektionen skäligen måste tålas. Vid denna skälighetsbedömning skall enligt 6 § tredje stycket patientskadelagen beaktas bl.a. arten och svårhetsgraden av grundskadan och möjligheten att förutse infektionen.

 

Den ursprungliga högersidiga fotledsfrakturen är i detta fall enligt nämndens mening av betydligt allvarligare art än infektionen. Fotledsfrakturen var relativt omfattande då det förelåg ett spiralformat brott inom nedre delen av vadbenet, en isärsprängning av fotledsgaffeln, d.v.s. förbindelsen mellan vadbenet och skenbenet, och felställning av fotleden. En operation var därför nödvändig för att behandla frakturen och de stödjevävnader som samtidigt skadats. Infektionen får anses ha varit av relativt lindrig art. Den har varit ytlig och har således inte engagerat leden, påverkat frakturläkningen eller inverkat menligt på ledbrosket och har därmed inte orsakat några kvarstående besvär. Den akuta sjukdomstiden har inte heller med övervägande sannolikhet förlängts av infektionen.

 

Risk för infektion föreligger i princip alltid vid operativa ingrepp. Det är således en risk som man alltid får räkna med och en komplikation som man i det enskilda fallet som regel inte kan förebygga eller förhindra genom ett annat utförande av behandlingen. I detta fall har infektionsrisken dock varit ringa och infektionen har varit svår att förutse. Infektionen får emellertid anses ha varit av mindre svår karaktär än fotledsfrakturen och den har enligt nämndens bedömning inte påverkat utgången av fotledsoperationen. Enligt den skälighetsbedömning som skall göras bör patienten därför tåla infektionen utan rätt till ersättning. Ersättningsbar patientskada föreligger således inte.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 83/1998

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter