Logotyp Patientskadenämnden

1998:01

Ickebehandling. Vårdåtgärd i vissa fall. Ej ersättning

1. Oundviklig komplikation. – Fråga huruvida den anmälda skadan kunnat undvikas genom ett annat utförande av det valda förfarandet.

2. Facitresonemang på metodval.

3. Kan ”ickebehandling” eller s.k. konservativ behandling anses som behandlingsmetod?

TILLÄMPLIGT LAGRUM

 

6 § första stycket 1 patientskadelagen (1996:799)

 

En 44-årig man uppsökte den 14 januari 1997 sjukhus på grund av ospecifika bröstsmärtor. Patienten hade tidigare haft en misstänkt lungemboli år 1994 samt en djup ventrombos efter en artroskopi år 1995. På grund av misstanke om lungemboli sattes en venflon (nål) på höger handrygg för eventuellt dropp, provtagning m.m. En lungscintigrafi utfördes, varefter nålen togs bort och patienten fick gå hem.

 

Den 27 januari 1997 återkom patienten på grund av en ytlig propp på handryggen, en bit upp på utsidan av underarmen. Som följd av detta behandlades han med blodförtunnande medel under 14 dagar.

 

Patienten anmälde patientskada utan närmare motivering för sitt krav.

 

PERSONSKADEREGLERINGSBOLAGET (PSR) ansåg att det i det aktuella fallet inte varit i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet att inte sätta venflon, eftersom detta är en del i undersökningsförfarandet vid misstanke om lungemboli. Underlåtenhet att sätta venflon – d.v.s. ”ickebehandling” – kan därför inte betraktas om ett tillgängligt förfarande vid den aktuella tidpunkten och därmed är den uppkomna proppen på handryggen inte ersättningsbar enligt patientskadelagen.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN delade PSR:s uppfattning att ersättningsbar patientskada inte förelåg och gjorde följande bedömning:

 

Enligt 6 § första stycket 1 patientskadelagen lämnas ersättning för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd, under förutsättning att skadan kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande, som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt.

 

Vid en prövning av patientens rätt till ersättning enligt ovan nämnda lagrum skall nämnden således först ta ställning till om den anmälda skadan kunnat undvikas genom ett annat utförande av det valda förfarandet. Av utredningen framgår att patienten den 14 januari 1997 kom in till Länssjukhuset i Kalmar med bröstsmärtor. Kliniskt misstänktes att patienten drabbats av lungemboli, d.v.s. att en blodpropp följt med blodströmmen till lungan. Detta är ett allvarligt tillstånd med inte sällan dödlig utgång. Den medicinska handläggningen måste i sådana situationer snabbt inriktas på att bekräfta eller utesluta diagnosen. Därför krävs utredning med bl.a. lungscintigrafi. Av erfarenhet vet man dessutom att patientens tillstånd vid lungemboli plötsligt kan försämras och man måste hos sådana patienter vara förvissad om att man har tillgång till ”blodbanan”. Det var således helt riktigt att sätta en venflon i höger handrygg. Dessutom utnyttjas venflon som regel även för heparinbehandling i avvaktan på slutgiltig diagnos. Utan tillgång till en ”fri venväg” i en akut vårdsituation som den föreliggande, tillgodoser man inte patientens vårdbehov på ett tillfredsställande sätt. Den medicinska handläggningen har således utförts på ett helt riktigt sätt enligt vedertagna behandlingsprinciper.

 

Som en reaktion på insättandet av venflon uppkom en tromboflebit, d.v.s. en venväggsinflammation med åtföljande bildning av blodpropp. Denna komplikation hade inte kunnat undvikas genom ett annat utförande av det förfarande som valts eller genom att man även behandlat patienten med blodförtunnande medel, eftersom det i detta fall rör sig om en lokal retning som uppkommit som en reaktion på ett främmande material. Den anmälda skadan hade således inte kunnat undvikas genom ett annat utförande av det valda förfarandet.

 

Nämnden har då att ta ställning till om skadan kunnat undvikas genom val av ett annat tillgängligt förfarande, som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt. I detta fall uppkommer frågan om det förfaringssättet att man i stället låtit bli att sätta in venflon är att anse som ett alternativt ”förfarande” i lagtextens mening.

 

Rent språkligt har ordet ”förfarande” en så vid betydelse att varje annan åtgärd skulle kunna innefattas i detta begrepp. I förarbetena till patientskadelagen (prop. 1995/96:187 s. 81) sägs emellertid att med ”förfarande” avses behandlingsteknik och behandlingsmetod. Med ”annat förfarande” i det aktuella lagrummet avses således en annan behandlingsmetod men däremot inte varje annan åtgärd.

 

Frågan är då om alternativet att låta bli att sätta in en venflon är att bedöma som en behandlingsmetod. Med behandlingsmetod avses inte bara positiva åtgärder. Även ickebehandling eller s.k. konservativ behandling kan vara en behandlingsmetod. För att det skall röra sig om en sådan metod fordras dock enligt nämndens mening att det är en inom läkarvetenskapen accepterad metod som utgör ett klart behandlingsalternativ. Det måste således vara fråga om en vårdåtgärd som vid behandlingstillfället är i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och som tillgodoser patientens vårdbehov på ett tillfredsställande sätt. Att låta bli att sätta in en venflon kan, under de omständigheter som förelegat i detta fall, inte bedömas som någon alternativ behandlingsmetod. Med hänsyn till detta och vad som i övrigt anförts ovan föreligger inte någon ersättningsbar patientskada.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 21/1998

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter