Logotyp Patientskadenämnden

1995:04

Foster som sedermera föds med liv är patient. Misslyckad fosterreduktion.

Ersättningsfrågor i samband med misslyckad fosterreduktion. Ersättning lämnades till barn med missbildningar som bedömdes vara en följd av s.k. reduktionsbehandling under fosterstadiet.

Modern, som är född år 1961, blev gravid med fem foster efter s.k. hormonstimulering. I graviditetsvecka nio utfördes en s.k. selektiv fosterreduktion, varvid natriumkloridlösning injicerades i de tre övre ägghålorna. Avsikten var således att avlägsna tre foster. Några dagar efter utförd behandling noterades tre viabla foster, varav ett uppvisade en påtagligt sämre aktivitet och man noterade också att amnionhålan var något i hopfallen. Två veckor senare visade ultraljud att alla tre fosteranlagen var ”fint viabla”. Man avstod från ytterligare reduktionsbehandling. I graviditetsvecka 31 förlöstes modern med kejsarsnitt varvid den sist uthämtade trillingen, en flicka, hade missbildningar på höger arm och ben.

 

Ärendet anmäldes till patientförsäkringen med begäran om ersättning för barnets missbildningar som man ansåg var en följd av reduktionsbehandlingen.

 

PATIENTFÖRSÄKRINGEN ansåg att det inte var övervägande sannolikt att barnets missbildningar härrörde från reduktionsförsöket. Vidare anfördes att även om samband skulle föreligga var det ändå fråga om en oundviklig komplikation till en vedertagen behandlingsmetod. Ansökan om ersättning avböjdes.

 

Föräldrarna överklagade beslutet till Patientskadenämnden. Efter ytterligare utredning överlämnade patientförsäkringen ärendet till Patientskadenämnden för principutlåtande.

 

FÖRÄLDRARNA har i sitt överklagande anfört sammanfattningsvis följande:

 

Erfarenheterna av fosterreducerande ingrepp i Sverige är så små att behandlingen borde ha utförts på ett regionsjukhus. Reduktionsbehandlingen utfördes med en mindre beprövad metod och den uppkomna skadan är därför i detta fall inte en oundviklig komplikation till en vedertagen metod. Sannolikheten för att dottern Julia var just det foster som utsattes för den misslyckade fosterreduktionen måste såväl logiskt som förnuftsmässigt vara mycket större än 33,3 %. Det var rent medicinskt felaktigt att man avvaktade med ytterligare behandling efter det första misslyckade försöket till fosterreduktion.

 

PATIENTFÖRSÄKRINGEN har i sin begäran om principutlåtande begärt svar påföljande frågor:

 

- Är ett nio veckor gammalt foster att jämställa med patient?

 

- Är fostret i den aktuella situationen en del av modern?

 

- Var behandlingen medicinskt motiverad, användes en vedertagen metod och utfördes den lege artis?

 

- Är det övervägande sannolikt att barnets skada uppkommit som en direkt följd av undersökning, behandling eller annan dylik åtgärd? Om ja, hade skadan kunnat undvikas med den valda metoden och med hänsyn till facitresonemanget?

 

- Är det nämndens mening att barnets skada uppkommit under sådana omständigheter att skadeståndsskyldighet föreligger?

 

- En lyckad behandling hade lett till att endast två foster hade fått utvecklas. Om ersättning ska lämnas för den anmälda skadan hur ska den i så fall beräknas? Vari består merskadan enligt ersättningsbestämmelserna? Ska ersättning lämnas enligt skadeståndsrättsliga regler, på vilket sätt i så fall?

 

NÄMNDEN gjorde följande bedömning:

 

Nämnden har i första hand att pröva om ersättning kan lämnas enligt ersättningsbestämmelserna. Därutöver har nämnden också att i förekommande fall överväga om patientförsäkringen är skyldigt att lämna ersättning enligt sitt åtagande att betala det skadestånd som sjukvårdshuvudmannen enligt gällande skadeståndsrättsliga regler i övrigt kan vara skyldig att utge till en patient.

 

En övergripande fråga vid bedömningen av detta ärende är frågan om det ofödda barnets rättsliga ställning. Denna fråga har inte tidigare aktualiserats för nämnden och nämnden har i frågan inhämtat yttrande från docenten HA vid Uppsala universitet. I det nu aktuella fallet har skadan (missbildningarna) enligt anmälan orsakats av en handling som varit riktad direkt mot fostret. Avsikten med behandlingen var att i föräldrarnas intresse avlägsna fostret enligt gällande abortlagstiftning. Eftersom behandlingen i detta avseende inte lyckades och barnet sedermera framföddes med liv föreligger enligt nämndens mening en sådan identitet mellan barnet och fostret att barnet har rätt att föra talan avseende förhållanden som inträffat även under den tidiga graviditeten. Denna slutsats gäller i första hand vid bedömning enligt skadeståndsrättsliga regler.

 

Begreppet patient enligt § 1

 

Vad därefter angår frågan huruvida ersättningsbestämmelserna kan tillämpas uppkommer först frågan om fostret kan anses vara patient enligt § 1 i ersättningsbestämmelserna när behandlingen kan sägas ha utförts på modern. Vad som menas med begreppet patient anges inte närmare i ersättningsbestämmelserna. Tanken har emellertid varit att en patient ska vara en person som är föremål för behandling eller åtgärd inom ramen för hälso- och sjukvården. Med hänsyn till den identitet som råder mellan det födda barnet och fostret anser nämnden att patientförsäkringen bör tillämpas på barnet som om det varit patient redan i samband med den behandling som riktade sig emot fostret. Eller med andra ord, fostret bör räknas som patient om det skadats vid en viss behandling och senare föds med liv. I det nu aktuella fallet kan alltså barnets eventuella rätt till ersättning i första hand prövas enligt ersättningsbestämmelserna.

 

Sambandsfrågan

 

Vid en prövning enligt ersättningsbestämmelserna blir den första frågan om det barn som föddes med missbildningar också var just det foster beträffande vilket reduktionsförsöket misslyckades. Utredningen i ärendet har inte kunnat klarlägga vad som givit upphov till missbildningarna. Enligt nämndens uppfattning talar emellertid det mesta för att missbildningarna orsakats vid reduktionsförsöket och det får därför anses vara övervägande sannolikt att det föreligger ett orsakssamband mellan reduktionsbehandlingen och de missbildningar på höger arm och ben som flickan drabbats av.

 

Föreligger behandlingsskada enligt § 2?

 

Utredningen i ärendet visar att behandlingen fått en felaktig inriktning på grund av att faktiskt föreliggande symtom inte observerades eller att de iakttagelser som gjordes i samband med behandlingen värderades på ett sätt som avviker från vedertagen praxis. Nämnden anser därför att det föreligger en ersättningsbar behandlingsskada enligt § 2.3 i de tillämpliga ersättningsbestämmelserna. Det förhållandet att en behandling enligt de ursprungliga planerna skulle lett till att flickan aldrig hade fötts skall enligt nämndens mening inte leda till någon annan bedömning. Skälet härför är att barnet bör ha rätt till ersättning för den missbildning som utgör en direkt följd av en för barnet skadegörande behandling.

 

Vilken skada ska ersättas?

 

Ersättning bör lämnas enligt § 5 i ersättningsbestämmelserna till barnet för den kroppsskada som det drabbats av d.v.s. följderna av missbildningarna på armen och benet däri inräknat barnets ökade kostnader för att få vård.

 

Övriga synpunkter

 

Nämnden har med det föregående svarat på patientförsäkringens frågor i den mån det har behövts för att ta ställning i ärendet. Nämnden avstår därför från att ta ställning till övriga frågor däribland frågan om rätt till ersättning på skadeståndsrättslig grund.

 

Nämnden vill till slut peka på följande uttalanden vad angår patientförsäkringens fråga om fostrets förhållande till modern. Utredningen om det ofödda barnet har i sitt betänkande ”Skydd för det väntade barnet” (SOU 1987:11) s. 69 förklarat att man ”måste utgå från att modern och barnet är två individer som båda är skyddsvärda” samt att ”det är uppenbart att man inte längre kan betrakta modern och det blivande barnet som en enda individ”. Denna uppfattning har utredningen vidhållit i sitt betänkande ”Den gravida kvinnan och fostret – två individer” (SOU 1989:51) s. 77–78.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 478/1994

 

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter