Logotyp Patientskadenämnden

1995:03

Barns födelse. Ej personskada. Mammans besvär. Ersättning. Misslyckad abort.

Ersättningsfrågor i samband med misslyckad abort.

Patienten, som är född år 1967, sökte den 14 januari 1992 läkare p.g.a. oplanerad graviditet. Man konstaterade då att graviditeten motsvarade angiven havandeskapstid enligt senaste menstruation, d.v.s. 8 veckor. Den 23 januari 1992 genomgick patienten en abort – poliklinisk vacuumexaeres. Drygt fyra månader senare sökte patienten på mödravårdscentralen för oregelbundna småblödningar under samtidig p-pillerkonsumtion. Graviditetstest var positivt och ultraljudsundersökning visade ett foster motsvarande graviditetsvecka 28–29, vilket stämde med den senaste menstruationen som hänförde sig till tidpunkten före aborten. Vid en så långt framskriden graviditet var det för sent att utföra abort. Patienten födde den 19 september 1992 en son.

 

Konsortiet för patientförsäkring, numera Personskadereglering AB (PSR), har lämnat ersättning för den misslyckade aborten med 8 000 kr. Man har beaktat den psykiska påfrestning som det misslyckade abortingreppet inneburit. Ersättningen avsåg att kompensera sveda och värk inklusive eventuella kostnader.

 

PATIENTEN anser att den ersättning som har utbetalats för det felaktiga abortingreppet är alldeles för låg och inte på något vis kompenserar den sveda och värk den felaktiga behandlingen har medfört. Föräldrarna var bl.a. rädda för fel på barnet i och med att aborten inte blev ordentligt utförd. Dessutom yrkar patienten ersättning för framtida inkomstförlust efter förlossningen, eftersom barnet – som var välkommet men inte planerat – påverkar föräldrarnas möjligheter att arbeta.

 

PSR har avvisat patientens begäran om ytterligare ersättning med följande motivering:

 

Patientförsäkring gäller för skador av kroppslig art som uppkommit som en direkt följd av behandling. Ersättningen för en behandlingsskada beräknas enligt 1–5 §§ skadeståndslagen.

 

I detta fall har behandlingsskadan inte medfört någon sjukskrivning, men PSR har lämnat ideell ersättning och ersättning för eventuella kostnader.

 

I detta fall har graviditeten inte kunnat avbrytas när den väl konstaterats (den 4 juni 1992). Enligt PSR:s mening kan den fullföljda graviditeten inte betecknas som vare sig skada av kroppslig art eller som personskada. Ytterligare ersättning har därför avböjts.

 

Patienten har efter PSR:s ställningstagande begärt att ärendet underställs nämnden för prövning.

 

PSR har därefter översänt ärendet till nämnden med följande frågeställningar:

 

- Anser nämnden att ytterligare ersättning skall lämnas för den godkända behandlingsskadan?

 

- Anser nämnden att ersättningsbar behandlingsskada föreligger avseende den fortsatta graviditeten?

 

 

NÄMNDENS BEDÖMNING

 

HAR BARNET DRABBATS AV NÅGON SKADA?

 

Detta har inte påståtts i ärendet men nämnden vill ändå beröra frågan eftersom den i utländsk rätt varit föremål för intresse i sammanhang med en juridisk situation som i anglosaxisk rätt går under beteckning ”wrongful life”. Nämndens uppfattning är att det aldrig kan betraktas som en skada för ett barn att det föds med liv, i synnerhet om det föds helt friskt, men även om dess liv skulle vara förenat med en genetisk skada.

 

HAR MODERN DRABBATS AV EN SKADA?

 

Tillämpningen av § 2.1

 

Enligt denna ersättningsbestämmelse, vilken är den som kan komma i fråga i detta ärende, avses med behandlingsskada en skada av kroppslig art som med övervägande sannolikhet uppkommit som en direkt följd av undersökning, behandling eller annan dylik åtgärd och som utgör en sådan komplikation till en medicinskt motiverad åtgärd som kunnat undvikas.

 

PSR:s rådgivande läkare har med tillämpning av det s.k. facitresonemanget konstaterat att den fortsatta graviditeten i detta fall hade kunnat undvikas. Nämnden anser därför att de besvär av kroppslig och därmed sammanhängande besvär av psykisk art som den oplanerade graviditeten kan ha förorsakat patienten efter det misslyckade abortingreppet den 23 januari 1992 får betraktas som en sådan ersättningsbar behandlingsskada som omfattas av försäkringen. PSR bör således närmare utreda vilken ersättning som kan lämnas för de besvär som den fortsatta graviditeten och förlossningen kan ha förorsakat patienten. Vid denna utredning skall således även beaktas de psykiska besvär som kan vara en följd av den oönskade graviditeten.

 

Enligt nämndens bedömning finns således utrymme för ytterligare ersättning till modern, utöver den som PSR redan har lämnat.

 

KAN ERSÄTTNING LÄMNAS FÖR DE EKONOMISKA FÖLJDERNA AV ATT BARNET BLIVIT FÖTT?

 

Enligt ersättningsbestämmelserna

 

Enligt ersättningsbestämmelserna ersätts endast följderna av skador av kroppslig art. Den ekonomiska skada som modern har uppgivit i form av inkomstförlust och kostnader p.g.a. att barnet blivit fött, är att anse som en ren förmögenhetsskada, d.v.s. en skada som uppkommit utan samband med en skada av kroppslig art eller en psykisk följdskada till en sådan skada. Någon ersättning från försäkringen kan således inte lämnas för uppfostringskostnaderna för barnet eftersom dessa inte utgör en ekonomisk följdskada till behandlingsskadan utan är en sådan ren förmögenhetsskada som ej omfattas av försäkringen.

 

Enligt skadeståndsrättsliga regler

 

Enligt försäkringsavtalet mellan landstingen och Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) har PSR och nämnden, utöver att bedöma rätt till ersättning enligt de ersättningsbestämmelser som gäller för den av landstingen tecknade patientförsäkringen, att överväga om PSR är skyldigt att lämna ersättning enligt LÖF:s åtagande att, i fråga om personskada, betala det skadestånd som den försäkrade (landstinget) enligt gällande skadeståndsrättsliga regler i övrigt kan bli skyldig att utge till en patient. Inom skadeståndsrätten skiljer man bl.a. mellan personskada och därmed sammanhängande ekonomiska följdskador samt ren förmögenhetsskada. Rena förmögenhetsskador omfattas inte av LÖF:s åtagande enligt avtalet.

 

Skadestånd enligt skadeståndsrättsliga regler i övrigt kan enligt nämnda åtagande således endast lämnas för följderna av en personskada, d.v.s. en skada av kroppslig eller psykisk art. Uppfostringskostnaderna utgör, som tidigare nämnts, en ren förmögenhetsskada och omfattas därför inte heller av LÖF:s åtagande.

 

SAMMANFATTNING

 

Nämnden anser att de besvär, av kroppslig och därmed sammanhängande besvär av psykisk art, som den fortsatta graviditeten och förlossningen förorsakat modern, är ersättningsbara enligt ersättningsbestämmelserna och att PSR närmare skall utreda vilken ytterligare ersättning som kan lämnas till modern för dessa besvär, utöver den ersättning som redan lämnats.

 

Någon ersättning kan däremot inte lämnas för de ekonomiska följderna av att barnet blivit fött. Uppfostringskostnaderna är en ren förmögenhetsskada, d.v.s. en skada som uppkommit utan samband med personskada. Sådana skador omfattas överhuvudtaget inte av ersättningsbestämmelserna eller av LÖF:s åtagande att, i fråga om personskada, betala det skadestånd som landstinget enligt gällande skadeståndsrättsliga regler i övrigt, kan bli skyldigt att utge till en patient.

 

PATIENTSKADENÄMNDEN

 

DNR 242/1994

 

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter