Logotyp Patientskadenämnden
Tillbaka
1504689-stockholm-and-the-riksdag-building (1).jpg

Som vårdgivare bör du känna till detta om patientförsäkringen

Enligt patientskadelagen är alla vårdgivare i Sverige skyldiga att ha en patientförsäkring. Försäkringen fungerar som ett ekonomiskt skydd till den som drabbats av en patientskada i samband med hälso- och sjukvård. Du som vårdgivare behöver inte ha gjort något fel för att ersättning ska kunna lämnas, patientförsäkringen är en s.k. no blame-försäkring. Patientskadelagen reglerar vilka typer av skador som ger rätt till patientskadeersättning. Som vårdgivare har du en lagstadgad skyldighet att informera en skadad patient om möjligheten att anmäla skadan till patientförsäkringen.

 

Patientförsäkringen

 

En stor majoritet, ca 90 procent, av landets alla vårdgivare omfattas av den patientförsäkring som Sveriges regioner tecknat med Löf (Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag). Övriga privata vårdgivare måste själva teckna en patientförsäkring i något av de andra försäkringsbolagen.

 

 

Vilken information ska du som vårdgivare lämna om patientförsäkringen?

 

Om en skada inträffar i samband med hälso- och sjukvård ska du som vårdgivare informera patienten om var denne ska vända sig för att söka ersättning. En patientskada kan vara till exempel ett materialfel, en olycksfallsskada eller en skada som - när man ser på förloppet i efterhand - hade kunnat undvikas. Efter att patienten anmält skadan till aktuellt försäkringsbolag utreder försäkringsbolaget ärendet och gör en bedömning om patienten har rätt till patientskadeersättning.

 

Vårdskada eller patientskada – Vad är skillnaden?

 

Det händer att begreppet vårdskada förväxlas med begreppet patientskada. För att lättare förstå skillnaden beskriver vi kort hur begreppen definieras:

 

- Vårdskada definieras i patientsäkerhetslagen som lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.

 

- Patientskada definieras inte i lagen men i patientskadelagen anges att patientskadeersättning lämnas för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av någon omständighet nedan.

 

 

Patientskador

 

Behandlingsskada

För rätt till ersättning måste skadan ha kunnat undvikas. Vårdpersonal behöver inte ha gjort något fel. Ett så kallat facitresonemang används vid prövningen. Det innebär att man i efterhand gör en bedömning av om skadan hypotetiskt hade kunnat undvikas. Prövningen kan då avse om man exempelvis kunnat utföra en operation på ett annat sätt eller om man kunnat välja en annan metod. I båda fallen är det en förutsättning att vårdbehovet ska vara tillgodosett och att förfarandet ska vara mindre riskfyllt.

 

Materialskada

Detta handlar om apparater, instrument, redskap och andra hjälpmedel som används inom hälso- och sjukvården. För rätt till ersättning krävs att det varit fel på någon produkt eller utrustning eller att hanteringen varit felaktigt. Exempel på fel är om en produkt inte fungerar som den ska enligt bruksanvisningen. Felaktig hantering kan handla om att vårdpersonal inte följer en apparats bruksanvisning.

 

Diagnosskada

Har symtom missats eller tolkats felaktigt? Det kan leda till att vård inte sätts in eller får fel inriktning och detta resulterar i en skada. Till skillnad från övriga skadetyper handlar det om att ersätta vissa effekter av en grundsjukdom vilka kan uppkomma på grund av den felaktiga diagnosen. Det ska ha uppkommit en merskada. Om vi jämför prövningen med den som görs vid behandlingsskador används här inget facitresonemang utan det är diagnostidpunkten som är avgörande. Eftersom sjukvården inte kan garantera att korrekt diagnos alltid ställs från början skulle det annars leda till ett alltför omfattande ersättningsansvar.

 

Infektionsskada

Om en infektion bedöms vara överförd från vårdens sida görs en skälighetsbedömning där ställning tas till om skadan ska tålas utan ersättning eller inte. Ju allvarligare grundsjukdomen är desto större komplikationer får patienten tåla utan rätt till ersättning. Vid ökad risk för infektion är möjligheten till ersättning mindre. Ersättning kan alltså lämnas i de fall där det råder ett större missförhållande mellan grundsjukdomen och infektionen. Ersättning kan även lämnas i de fall då skadan kunnat undvikas.

 

Olycksfallsskada

Detta handlar inte om olycksfall som en patient råkar ut för under en sjukhusvistelse och som hade kunnat inträffa på vilken annan plats som helst, till exempel att patienten snubblar i en trappa och skadar sig. Det ska vara fråga om olycksfall som har samband med och är typiska för vårdverksamheten och de speciella risker som kan föreligga.

 

Medicineringsskada

Har läkemedel getts i strid med föreskrifter eller anvisningar? Eller har ett felaktigt läkemedel lämnats ut? Har detta orsakat skadan? Då kan patienten ha rätt till ersättning. Det kan exempelvis handla om att doseringen varit fel eller att det fanns kontraindikationer mot att sätta in läkemedlet. Det kan också handla om att fel läkemedel expedierats på apoteket.

 

 

Patientskadenämnden

 

Om patienten inte är nöjd med försäkringsbolagets beslut i ett ärende om patientskada kan patienten begära prövning i Patientskadenämnden. Nämnden lämnar rådgivande yttranden i ärenden som gäller ersättning enligt patientskadelagen. Nämnden verkar för en enhetlig och rättvis tillämpning av patientskadelagens regler om patientskadeersättning. En prövning i Patientskadenämnden är kostnadsfri. Om en patient inte är nöjd med nämndens bedömning finns slutligen en möjlighet att vända sig till domstol.

 

Patientförsäkringsföreningen

 

Samtliga försäkringsbolag som meddelar patientförsäkring är medlemmar i Patientförsäkringsföreningen. En patient som skadas hos en vårdgivare som trots lagkravet om patientförsäkring inte har tecknat detta, har samma rätt till ersättning som om vårdgivaren hade haft en patientförsäkring. Patienten anmäler då skadan till Patientförsäkringsföreningen.

Patientförsäkringsföreningen har i efterhand rätt att återkräva utbetald ersättning av den oförsäkrade vårdgivaren. En oförsäkrad vårdgivare får då också betala en så kallad patientförsäkringsavgift för den tid som försäkring saknades.

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter