Logotyp Patientskadenämnden
Tillbaka
1504689-stockholm-and-the-riksdag-building (1).jpg

Som anställd inom vården bör du känna till detta om patientförsäkringen

 

Patientförsäkringen

Alla patienter har en patientförsäkring

Samtliga vårdgivare, både offentliga och privata, är skyldiga att teckna en patientförsäkring. Det innebär att patienter har möjlighet att få ersättning om en skada uppkommer i samband med vården. Skador inom den offentliga vården hanteras av Löf (Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag). Skador inom privat vård hanteras främst av andra försäkringsbolag.

 

Du som vårdanställd behöver kunna informera om patientförsäkringen

Vårdgivare är enligt lag skyldiga att informera patienterna om patientförsäkringen och möjligheterna till ersättning på grund av en skada i samband med vården. Det är viktigt att patienten får reda på hos vilket försäkringsbolag patientförsäkringen är tecknad och hur skadeanmälan görs.

För att kunna informera patienterna på ett bra sätt behöver du ha en viss kunskap om patientförsäkringen. Det är därför bra att känna till huvuddragen i patientskadelagen där det framgår vilka typer av patientskador som kan ge rätt till ersättning.

Patientskador

Behandlingsskada

Detta är skador som orsakats av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd. En förutsättning för ersättning är att skadan hade kunnat undvikas. Bedömningen görs i efterhand och hänsyn tas då även till omständigheter som inte var kända när skadan inträffade.

Rätt till ersättning kan föreligga om man efteråt bedömer att skadan hade kunnat undvikas genom att det förfarande som valts, exempelvis en viss operationsmetod, hade kunnat utföras på ett annat sätt. Detsamma gäller om ett annat tillgängligt förfarande, exempelvis en annan operationsmetod, hade kunnat användas. I båda fallen krävs dock att vårdbehovet hade tillgodosetts på ett mindre riskfyllt sätt.

 

Tänk på: Ersättning kan lämnas om skadan kunnat undvikas – ingen behöver ha gjort något fel.

 

Materialskada

Det gäller skador som orsakats av fel hos en medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning. Begreppet materialskada omfattar även felaktig hantering av sådana produkter eller sjukvårdsprodukter.

 

Diagnosskada

Felaktig eller fördröjd diagnos behöver inte leda till att någon skada uppstår, exempelvis om grundsjukdomens förlopp eller den fortsatta behandlingen ändå inte påverkas. För att ersättning ska kunna lämnas krävs att det har uppkommit en merskada. Det kan till exempel vara att den felaktiga diagnostiseringen har lett till att grundsjukdomen försämrats eller till merskada av annat slag.

 

Infektionsskada

Infektion som orsakats av att ett smittämne har överförts till patienten i samband med vården kan ge rätt till ersättning. Detta gäller dock inte om det bedöms att det är skäligt att infektionen måste tålas. Det kan vara fallet när det är fråga om ett allvarligare sjukdomstillstånd som behandlas och infektionen är lindrig eller kunnat förutses. Om infektionen kunnat undvikas kan rätt till ersättning också vara aktuell.

 

Olycksfallsskada

Olycksfall i samband med vården kan ge rätt till ersättning om en skada har uppkommit. En förutsättning är dock att vårdsituationen varit sådan att det förelegat en ökad risk för olycksfall. Det kan vara fallet om en patient är nyopererad eller av annan anledning är i behov av hjälp och stöd. Om patienten exempelvis faller och skadar sig i samband med toalettbesök utan att ha blivit ledsagad av vårdpersonal kan det vara fråga om en ersättningsbar olycksfallsskada. Skada som likaväl hade kunnat ske i hemmet eller på annan plats utan att en ökad risk för olycksfall förelegat ersätts inte.

Till olycksfallsskadorna hör även skador vid sjuktransport, brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning.

 

Medicineringsskada

Om läkemedel har förordnats eller lämnats ut i strid med föreskrifter eller anvisningar kan rätt till ersättning föreligga. En läkare har exempelvis förskrivit ett felaktigt läkemedel eller en felaktig dos. Ett annat exempel är att apotekspersonal lämnat ut ett felaktigt läkemedel.

Skador på grund av biverkningar av läkemedel ersätts inte enligt patientskadelagen. Sådana skador kan i stället ersättas enligt Läkemedelsförsäkringen.

Patientskadenämnden

Försäkringsbolagets beslut kan överklagas till Patientskadenämnden

Om patienten är missnöjd med det beslut som försäkringsbolaget fattat, kan patienten begära att ärendet ska överprövas av Patientskadenämnden. Det är en oberoende nämnd som består av ordförande, medicinskt sakkunniga, ledamöter som företräder patienten, specialister på hälso- och sjukvårdsfrågor samt försäkringsexperter. Nämnden ska verka för en enhetlig och rättvis praxis i patientskadeärenden. Det kostar inte något att vända sig till nämnden och patienten behöver inte ha något ombud.

 

 

Vill du sprida denna information vidare?

Här finns den ovanstående informationen samlad i ett informationsblad, fram- och baksida på en a4-sida.

Information till anställda inom vården - pdf 

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter