Logotyp Patientskadenämnden
Tillbaka
lagbok.jpg

Ersättningsposterna - Vilken ersättning kan du få?

 

Visste du att du kan ha rätt till ekonomisk ersättning vid felbehandling inom vården? Nedan beskrivs de vanligaste ersättningsposterna som aktualiseras när du drabbats av en patientskada.

 

Ersättningsposterna

 

- Sveda och värk

- Lyte och men

- Inkomstförlust

- Kostnader

- Efterlevande vid dödsfall

 

Tänk på att: Om du har en grundsjukdom tar man hänsyn till den när man beräknar vilken ersättning du kan få p.g.a. din patientskada. Patientskadeersättning kan lämnas för den merskada som patientskadan inneburit.

 

Exempel 1 

Du har blivit helt (100 %) arbetsoförmögen och 50 % av arbetsoförmågan beror på din grundsjukdom och 50 % kan relateras till en godkänd patientskada. I detta fall kan du bara få patientskadeersättning för hälften av din inkomstförlust. Den andra hälften skulle du ju haft ändå om patientskadan inte hade inträffat.

 

Exempel 2 

Du har fått en invaliditetsbedömning som säger att du har en medicinsk invaliditetsgrad på totalt 10 %. Din grundsjukdom orsakar 8 % och patientskadan 2 %. I denna situation kan ersättning för bestående men lämnas för 2 %. Resterande 8 % skulle du ha haft även om patientskadan inte hade uppkommit.

 

Ersättning för sveda och värk

Om du drabbats av ett övergående fysiskt eller psykiskt lidande har du rätt till ersättning för sveda och värk. Det är vanligt att sveda- och värkersättningen ses som ett ”plåster på såren” för tiden under skadans läkningstid, den s.k. akuttiden.

 

 

Hur mycket kan jag få i sveda- och värkersättning?

Det beror på hur lång akuttiden är. Det är den viktigaste delen att bestämma för att få fram ersättningens storlek. Men ersättningen påverkas även av skadans art, vilken grad ditt lidande och din behandling haft och om du behövt vara inneliggande på sjukhus.

Det är alltså inte bara kroppsliga skador som kan ge sveda- och värkersättning. Smärta och andra fysiska obehag kan ersättas men även psykiska besvär som ångest, depressioner, sömnproblem och sexuella störningar som finns under akuttiden.

När det gäller rätten till ersättning för psykiska besvär räcker det inte med att man t.ex. blivit rädd, arg eller ledsen. Detta anses vara normala känslor som de flesta upplever i samband med att man drabbats av en skadegörande handling. Det krävs en medicinskt påvisbar effekt för att psykiska besvär ska ses som en ersättningsbar patientskada.

 

Exempel: En medicinsk påvisbar effekt kan t.ex. föreligga när de psykiska besvären styrks av en sjukskrivning eller terapibehandling. Även intyg från läkare, psykolog eller kurator kan ge stöd för att de psykiska besvären har en medicinsk påvisbar effekt.   

 

Visste du att: Sveda- och värkersättning även kan lämnas vid oro och ängslan inför framtiden, t.ex. om man fått en försenad cancerdiagnos.

 

Ersättning för lyte och men

När du råkat ut för fysiska eller psykiska skador som inte läker ut och är bestående har du rätt till ersättning för bestående men. Det här handlar om skadeföljder som finns kvar efter att skadans tillstånd blivit stationärt och resulterat i en medicinsk invaliditet under resten av livet. Ersättningen bestäms i första hand av vilken invaliditetsgrad din skada resulterat i. Invaliditetsgraden sätts i ett procenttal. Ersättningen som kan lämnas varierar beroende på bl.a. ålder.

 

Exempel: En amputation av ett helt pekfinger ger en medicinsk invaliditetsgrad på 7 %. Total förlust av smaksinnet motsvarar en medicinsk invaliditetsgrad på 4 %.

 

Kom ihåg: För att försäkringsbolaget ska kunna göra en invaliditetsbedömning av din skada behöver det ha passerat ett till två år från när skadan inträffade. Det är först då skadans tillstånd blivit stationärt och man kan bestämma en invaliditetsgrad.

 

Ärr

När man pratar om lyte menar man utseendemässiga skadeföljder. Den skadade är vanställd på något sätt och detta kan ses av andra personer. Det kan vara fråga om att man fått ett ärr, förlorad en kroppsdel eller andra typer av vanställande förändringar.

 

 

Hur mycket kan jag få i ersättning för mitt ärr?

Vilken ersättning du kan få för ditt ärr eller en annan utseendemässig skadeföljd är en fråga som många undrar över. Försäkringsbolaget kan göra en bedömning efter att du skickat in fotografier som visar ärrets utseende och placering. Fotografierna brukar behöva vara tagna ca ett år efter att den utseendemässiga skadeföljden uppkom. Detta beror på att det sker en förändring av skadeföljden under tiden tills tillståndet blivit mer stationärt. 

 

För ärr och andra utseendemässiga skadeföljder finns en särskild ärrtabell som upprättats av Trafikskadenämnden.

 

Vid bedömningen utgår man från:

 

1. Var på kroppen ärret finns. Ex. foten, armen eller huvudet.

2. Därefter avgörs vilken svårighetsgrad ärret har enligt nedan.

 

Svårighetsgrader av ärr och andra utseendemässiga skadeföljder:

 

- Framträdande

- Klart framträdande

- Missprydande

- Klart missprydande

- Uppenbart missprydande

- Synnerligen missprydande

 

Exempel: Om ditt ärr sitter på benet och hamnar inom svårighetsgraden ”missprydande” kan ersättningen variera mellan ca 16 000 kr – 26 000 kr. Detta enligt 2022-års ärrtabell.

 

Tänk på att: Ärrersättningen påverkas av ålder. Ersättningen blir lägre ju äldre man är. Självklart görs ingen skillnad mellan könen när aktuellt belopp beräknas.


 

Ersättning för inkomstförlust

Om du förlorat inkomst på grund av patientskadan kan du ha rätt till ersättning för inkomstförlust. Denna ersättning baseras på skillnaden mellan den inkomst som du skulle kunnat ha, om du inte hade skadats, och den inkomst som du trots skadan har, borde ha uppnått eller kan komma att uppnå.

 

För att en utredning kan påbörjas om vilken inkomstförlust du eventuellt har drabbats av p.g.a. patientskadan görs först en sambandsbedömning:

 

Om det med övervägande sannolikhet föreligger ett orsakssamband mellan patientskadan och din arbetsoförmåga.

 

När man bestämmer storleken på ersättningen för inkomstförlust utgår man alltså ifrån att du ska ha lika stor inkomst efter skadan som du hade innan skadan uppkom. Detta innebär att du ska hamna i samma situation rent ekonomiskt som om skadan inte hade inträffat överhuvudtaget.

 

Ersättningen för inkomstförlust delas upp i två olika poster:

 

1. Inkomstförlust för förfluten tid.

2. Framtida inkomstförlust.

 

Ersättning för kostnader

Du kan få merkostnadsersättning för i princip alla kostnader som är en följd av patientskadan. Det kan både handla om kostnader du redan haft och kostnader du kommer att få längre fram i tiden.

 

Nedan kan ser du vilka kostnadsposterna är:

 

1. Kostnader för förfluten tid.

2. Framtida kostnader.

3. Den som står den skadelidande särskilt nära.

För att ersättning ska utgå ska kostnaden vara nödvändig och beloppet skäligt.

 

Visste du att: Kostnader som uppkommer om man anlitar ett juridiskt ombud, ex. en advokat ersätts inte. Anledningen är att ombudskostnader inte anses vara en nödvändig kostnad.

 

Ersättning till efterlevande vid dödsfall

När det mest tragiska har inträffat och ett dödsfall bedömts vara en patientskada lämnas ersättning för:

 

1. Begravningskostnader

2. Förlust av underhåll

3. Personskada som på grund av dödsfallet orsakats någon nära anhörig till den som avlidit.

 

Tänk på att: Enligt lag ska en självrisk dras i samband med att patientskadeersättning lämnas. I skador som regleras fr.o.m. 1 januari 2018 har dock försäkringsbolaget Löf bestämt att ingen självrisk ska dras. Sedan tidigare dras ingen självrisk i skador som bedömts vara orsakade genom oaktsamhet.

På den här hemsidan använder vi nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Vi använder också kakor för prestanda och webbanalys för att kunna förbättra webbplatsen. Du kan när som helst ändra ditt samtycke till kakor under fliken "Om oss"- Cookies.

Visa detaljer

Här är en lista på de cookies som används på Patientskadenämndens hemsida. I listan nedanför kan du läsa mer om syftet med våra cookies och hur de fungerar. Cookie-information hittar du här.

Namn Syfte Beskrivning Ansvarig Kategori Utgår
ARRAffinity Samlar data för att inte förlora innehåll som användare angett när t.ex. anslutningen till internet tappas. Används för att hjälpa användare som behöver stanna inom en specifik instans av en webb app eller webbsida i Azure. Sparar data även om användaren kort tappar internetanslutning så att man kan fortsätta med t.ex. formuläret när anslutningen återupptas. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
ASP.NET_SessionId Samlar data för att hålla reda på all information som lagras för sessionen. Används av webbservern för webbplatsens funktionalitet. Ingen personlig information lagras. Skapar upp ett unikt sessions-id som samlar data om all information för denna session. Informationen lagras på webbservern och identifieras genom en GUID (Globally unique identifier) och denna GUID sparas i kakan. Kakan är nödvändig för en webbsida att fungera korrekt. Microsoft.NET Nödvändiga Slutet på sessionen (ca 20 minuter)
TiPMix Förbättrar prestandan för användare genom spårhanteringen i Azure Innehåller antalet procent för det spår i Azure som just nu används. Spår i Azure möjliggör att man kan ha flera versioner av samma webbsida. Är procentsatsen under 50% så hanteras requests av det nya spåret i Azure, resten hanteras av produktionsmiljön Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
x-ms-routing-name Förbättrar prestandan för användare genom spårning av serverklustret Används för att registrera vilket serverkluster som användaren tillhör för att kunna förhöja användarupplevelsen Azure Nödvändiga 24 timmar
AcceptedCookies PSN Bestämmer om cookie-rutan ska visas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
PerformanceCookiesAccepted PSN Bestämmer vilka prestandakakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande prestanda. Patientförsäkringsföreningen Nödvändiga 30 dagar
.ASPXROLES Begränsa användare som inte har rättigheter att se valda sidor eller utföra specifika aktioner Används för att definiera vilka roller/rättigheter som en användare har, vilket i sin tur påverkar vad för aktioner som användaren kan utföra samt vilka sidor de kan se. Associerad med EPiServers CMS och tillsätts när en användare loggar in i en skyddad del av webbsidan PFF Nödvändiga Slutet på sessionen
.EPiServerLogin Identifierar autentiserade användare Används i Episerver CMS för att identifiera autentiserade användare, påverkar endast redaktörer. Kakan sätts när en redaktör loggar in Optimizely Nödvändiga Slutet på sessionen
_epiXSRF Samlar data för att skydda användare mot CSRF-attacker Används av EPiServer för att skydda användaren mot cross-site request forgery (CSRF). CSRF tillåter att man skickar data från en domän till en annan utan auktorisering från användaren, istället sker auktorisering i webbläsaren genom denna kaka. Påverkar endast redaktörer EpiServer Nödvändiga Slutet på sessionen
ARRAffinitySameSite Används för belastningsbalansering för att se till att förfrågningar på besökarsidan dirigeras till samma server i valfri surfsession. Används för att skydda användare mot förfalskning på begäran över fler webbplatser (XSRF). Den används endast av Episerver CMS. Azure Nödvändiga Slutet på sessionen
StatisticsCookiesAccepted Bestämmer vilka statistikkakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande statistik Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
MarketingCookiesAccepted Bestämmer vilka marknadsföringskakor som får sparas Används för att hålla koll på om besökaren har givit sitt medgivande till att hemsidan sparar kakor gällande marknadsföring Patientskadenämnden Nödvändiga 7 dagar
AI_sentBuffer Samlar in nödvändiga data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
AI_buffer Samlar in nödvändig data för att kunna bibehålla webbsidans tillstånd och status Används för att kunna skicka nödvändiga data om tillstånd och status på webbsidan och servern till Azure Patientskadenämnden Nödvändiga 24 timmar
_cfduid Samlar data för att identifiera säker webbtrafik Används för att samla data och analysera. Lagrar ingen personlig information. Används för att identifiera betrodd webbtrafik Cloudflare Nödvändiga 12 månader
ai_session Samlar statistiska data för Azures molnplattform som används för att ge användaren en bättre användarupplevelse. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 30 minuter
ai_user Samlar statistiska data för felsökning. Ai_session och ai_user är nödvändiga för felsökningsarbete i händelse av störningar. Används tillsammans med ai_session. Används för att samla statistiska data och telemetri-information för applikationer som byggts i Azures molnplattform. Kakan är en unik, anonym sessionsidentifierare. Azure Statistik 12 månader
_pk_idxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 365 dagar
_pk_sesxxx Samlar in information om användarna och deras verksamhet på webbplatsen för analys och rapportering. Piwik Pro Statistik 30 minuter